Ezgi Özdemir

-Please scroll down for English-

1995 Samsun doğumlu olan Ezgi Özdemir, lise öğretimini İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamlamıştır. 2014 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüne girmiş ve 2019 senesinde lisans programını tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Tez çalışmasını uzmanlaştığı Diyalektik Davranışçı Terapi üzerine “Türkçe DBT-WCCL Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” konusunda yapmış olup, tez savunmasının tamamlanmasını beklemektedir.

Lisans eğitimi boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Öğrenme Akademisi gibi kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yaptığı stajlarda; polikliniklerde seans görüşmelerini izleyebilme, yatılı servisteki hastalarla birebir gözlem yapıp iletişim kurma, vaka toplantıları ve vizitelere katılma, çeşitli psikolojik değerlendirme testlerini öğrenme ve grup terapilerini deneyimleme fırsatı yakalamıştır. PÖMYAP (Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu)’da gönüllü olarak çalışmış olup meslek yasası üzerine projeler tasarlama ve çeşitli eğitimler, seminerlerden yararlanma fırsatı bulmuştur. World Human Relief (WHR) ve Bilgi Açık Kapı’da toplumun çocuk ihmali ve istismarı konusundaki farkındalığını artırmak için açık üniversite konferansları düzenleme, sosyal barış ve adaletin güçlendirilmesi için sosyal medya alanında çalışma deneyimleri kazanmıştır. Ayrıca Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yaşlılık Projesinde yaşlıların topluma kazandırılması amaçlı projede aktif olarak yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli tanı ölçeklerinin öğrenilmesi ve raporlandırılmasına yönelik programları (TAT, CAT gibi projektif testler ve MMPI testleri) başarıyla tamamlamış ve uzmanlık sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Moxo Türkiye tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nu değerlendirmeye yönelik Moxo Dikkat Testi eğitimini tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Dr. Selma Şarda Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen Matematik Öğretim Teknikleri Uygulama Eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

2017 senesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un başkanlık ettiği Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT) Derneği tarafından verilen “Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimine başlamıştır. Bu eğitimin ilk süreci olan “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma” konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitimin ikinci aşaması olan “3. Kuşak Terapiler, Yeme Bozuklukları, Alkol-Madde Bağımlılığı, Kişilik Bozuklukları (Şizofreni, Borderline, Bipolar), Cinsel İşlev Bozuklukları, Çift Terapisi” konularındaki teorik eğitimini tamamlamış olup süpervizyon aşamasındadır.

2019 senesinde KDT Derneği ve Joe Oliver tarafından verilen “Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT)” eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında KDT derneği eğitmenleri Uzm. Dr. ve psikoterapist İbrahim Bilgen ve Doç. Dr. Çağdaş Öykü Memiş tarafından verilen “Kabul ve Adanmışlık Terapisi” teorik ve süpervizyon eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

2019 senesinde Psikoloji Enstitüsü ve Doç. Dr. Elif Çelebi tarafından verilen Diyalektik Davranışçı Terapi (DBT) Beceri Eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı yıl içinde Öğrenme Akademisi tarafından “Özel Öğrenme Güçlüğü” uygulayıcı eğitimi ve “Sınav Kaygısında Kognitif Davranışçı Terapi” eğitimini almış ve süpervizyonu başarıyla tamamlamıştır.

2020 yılında MEB onaylı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamış ve Aile Danışmanı ünvanını almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ile Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesidir.

Düzenli olarak alanda yapılan Ulusal ve Uluslararası kongreleri takip etmektedir.

Bilgen Terapi Enstitüsü’nde Yetişkin ve Ergen psikoterapisi ile Yetişkin ve Ergenlere yönelik çeşitli test uygulamalarını sürdürmektedir.

Born in Samsun in 1995, Ezgi Özdemir completed her high school education at Istanbul Saint Joseph Private French High School. She entered Istanbul Bilgi University, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Psychology in 2014 and completed her undergraduate program in 2019. In the same year, she was accepted to Marmara University Clinical Psychology Master’s Program. She has done her thesis on “Turkish DBT-WCCL Scale Validity and Reliability Study” on Dialectical Behavioral Therapy, which she specializes in, and is waiting for the completion of her thesis defense.

During her undergraduate education, she worked as a trainee psychologist in institutions such as Erenköy Psychiatric Hospital, Mother Child Education Foundation (ACEV), and Ogrenme Akademisi. In her internships; she had the opportunity to watch session interviews in polyclinics, to observe and communicate with patients in the inpatient service, to attend case meetings and visits, to learn various psychological assessment tests and to experience group therapies. She worked voluntarily at POMYAP (Psychology Students Professional Law Platform) and had the opportunity to design projects on professional law and benefit from various trainings and seminars. She has gained experience working in the field of social media for the promotion of social peace and justice, organizing open university conferences to increase the awareness of the society on child neglect and abuse at World Human Relief (WHR) and Bilgi Acik Kapi. She also took an active part in the project aimed at reintegrating the elderly into society in the Aging Project organized by Bayrampaşa Municipality.

She has successfully completed the programs (projective tests such as TAT, CAT and MMPI tests) for learning and reporting various diagnostic scales for children and adults by the Turkish Psychological Association and has been entitled to receive specialty certificates. She completed the Moxo Attention Test training to evaluate Attention Deficit and Hyperactivity Disorder by Moxo Turkey and was entitled to receive a certificate. Also, she successfully completed the Mathematics Teaching Techniques Application Training organized by Dr. Selma Şarda Counseling Center.

In 2017, she started the “Cognitive and Behavioral Therapy” training given by the Cognitive and Behavioral Therapies (CBT) Association, chaired by Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur. She successfully completed 100 hours of theory and 100 hours of applied and supervised Cognitive and Behavioral Therapies training on “Anxiety Disorders and Depression Evaluation, Case Formulation”, which is the first process of this training. The second stage of education, she has completed his theoretical training on 3. Generation Therapies, Eating Disorders, Alcohol-Substance Addiction, Personality Disorders (Schizophrenia, Borderline, Bipolar), Sexual Dysfunctions, Couples Therapy and is in the supervision phase.

In 2019, she completed the “Acceptance and Commitment Therapy (ACT)” training given by the KDT Association and Joe Oliver. In 2020, she successfully completed the theoretical and supervision training on “Acceptance and Dedication Therapy” given by the trainers of the KDT association Spc. Dr. and psychotherapist İbrahim Bilgen and Assoc. Dr. Çağdaş Öykü Memiş.

In 2019, she completed the Dialectical Behavioral Therapy (DBT) Skills Training given by Institute of Psychology and Assoc. Dr. Elif Çelebi. In the same year, she received the “Special Learning Disability” practitioner training and “Cognitive Behavioral Therapy in Exam Anxiety” training by the Ogrenme Akademisi and successfully completed the supervision.

In 2020, she completed the Ministry of Education-approved Family Counseling training and received the title of Family Counselor.
She is a member of the Turkish Psychological Association and the Cognitive and Behavioral Therapies Association.

She regularly follows the National and International congresses held in the field.

She continues her Adult and Adolescent psychotherapy and various test practices for Adults and Adolescents at Bilgen Therapy Institute.