Ece Göç

ece-goc

1990 İzmir doğumlu olan Ece Göç, ilköğretim ve lise öğrenimini İzmir’de tamam-lamıştır. 2013 yılında Okan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölü-mü’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi boyunca çeşitli özel kliniklerde, İz-mir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi ve Manisa Ruh Sağ-lığı Hastalıkları Hastanesi’nin psikiyatri ve psikoloji birimlerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır.

Okan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra İbrahim Bilgen’in de kurucula-rından olan Özel Dikkat Akademi’de psikolog olarak görev yapmıştır. Çalışma sürecinde Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi tarafından çocukla-ra ve yetişkinlere yönelik çeşitli tanı ölçeklerinin uzmanlık sertifikalarını almıştır.

2014 yılında Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Tez çalışmasını “Sürekli Kaygının Yordayıcıları olarak Belirsizli-ğe Tahammülsüzlük, Endişe ile İlgili İnançlar ve Kontrol Odağının İncelenmesi ile Yaşam Doyumunun Araştırılması” başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psiko-log unvanını almaya hak kazanmıştır.

2014-2018 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Depresyon ve Kaygı Bozukluklarında etkinliği kabul edilen “Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimini tamamladı ve EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) tarafından akredite edilerek ‘Psikoterapist’ unvanını almıştır.

2016 – 2018 yılları arasında Psikolog Dr. Maria do Ceu Salvador tarafından veri-len “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Dav-ranış Terapisi” eğitimini tamamlayarak mesleki kariyerine “Çocuk ve Ergen Psi-koterapisti” unvanı eklemiştir.

Süreç içerisinde Kognitif ve Davranış Terapi ile desteklenen ve özellikle Kişilik Bozuklukları’nda etkin olarak kullanılan “Şema Terapi” eğitimini tamamlamıştır.

– Academy My For Mindful Teaching (Basic) / Çocuklar için Mindfulness Eğitmeni

– Mindfulness Based Stress Reduction / MBSR

– Türkçe – PREP / Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) olan çocuklar için gelişti-rilmiş program

– Cognitive Asssessment System (CAS)

– Çocuk ve yetişkinler için geliştirilmiş olan psikolojik testler

– Düzenli olarak alanda yürütülen ulusal ve uluslararası kongreleri takip etmektedir.

– Türk Psikologlar Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği ve Academy for Mindful Teaching (Eline Snel Method) üyesidir.

– Bilgen Terapi Enstitüsü’nde yetişkin ve çocuk/ergen psikoterapisi ile ye-tişkin ve çocuklara yönelik çeşitli test uygulamalarını sürdürmektedir.

iletişim: ece@bilgenterapi.com

mindfulness_logo